آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-03-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-02-30
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1402-03-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-03-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-02-30
تاریخ شروع کنفرانس
1402-03-20
تاریخ پایان کنفرانس
1402-03-20