محور اول: کاربرد قواعد مقاصد شریعت در اجتهادات فقهی همگرا
۱- نقش مراتب مقاصد شریعت در رویکرد اعتدالی اجتهاد
۲- نقش قواعد مقاصدی ناظر بر مآلات افعال در اجتهادات تقریبی
۳- کاربست قواعد مقاصدی در تفسیر موسع نصوص تعامل با مخالفان
۴- قواعد مقاصدی ناظر بر همزیستی مسالمت آمیز

محور دوم: جلوه های اندیشه های اعتدالی مبتنی بر مقاصد شریعت

1-     نظریه ها و فتاوای فقهی همگرا بر مبنای مقاصد شریعت

2-      معرفی آثار مرتبط به نقش مقاصد شریعت در فرهنگ اعتدال

3-     تحلیل و بررسی اندیشه های افراطی در چارچوب قواعد مقاصد

4-      تبیین نظریه «اسلام محوری» در پرتو قواعد مقاصدی

محور سوم: مقاصد شریعت و آینده وحدت جهان اسلام

1-     ظرفیت های مقاصد شریعت در دستیابی به آینده مطلوب وحدت اسلامی

2-     مقاصد شریعت و مدیریت بحران های دینی و اجتماعی

3-     مقاصد شریعت و آینده فلسطین

4-     مقاصد شریعت و آینده مرزهای متنازع بین کشورهای اسلامی

5-      آینده مطلوب وحدت جهان اسلامی و مدیریت رسانه و فضای مجازی در پرتو قواعد مقاصدی

محور چهارم: هم افزایی جریانات و احزاب اسلامی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی در پرتو مقاصد شریعت

1-      نحوه مواجهه جریانات و احزاب اسلامی با عوامل واگرایی در راستای مصالح علیای امت اسلامی

2-     هم افزایی جریانات و احزاب اسلامی در تقابل با جبهه استکبار

3-      گونه شناسی احزاب و جریانات تقریبی

4-      آسیب شناسی نهادها، احزاب و جریانات تقریبی

محور پنجم: نقش زنان مسلمان در همگرایی جهان اسلام با رویکرد افق تمدنی آینده

1-      بازنمایی نقش زن ایرانی در آینده وحدت جهان اسلام در پرتو قواعد مقاصدی

2-      نقش زنان در اتحاد ملی و انسجام اسلامی با چشم انداز تمدنی

3-      امکان سنجی و بازنگری احکام فقهی زنان با نگرش مقاصدی

4-     سناریوهای آینده زنان مسلمان در دنیای مدرن

5-     نقش مقاصد شریعت در رفع تعارض های عرصه حقوق خانواده

محور ششم: رسانه و آینده وحدت اسلامی؛ فرصت ها و چالش ها

1-      راهبردهای رسانه ای در جهت مواجهه با عوامل واگرا

2-     مبانی و مؤلفه های فقهی و اخلاقی رسانه و فضای مجازی و نقش آن در وحدت

3-     آسیب شناسی مناظرات شبکه های تلویزیونی ماهواره ای در موضوعات قومی ـ مذهبی

4-      آینده پژوهی رسانه های کشورهای اسلامی و تأثیر آن بر روند وحدت جهان اسلام