۱-تحقق اندیشه مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی

۲-تقویت و تحکیم نگرش مقاصدی ناظر بر تعقل گرایی در مقابله با نگرش تنگ نظرانه نص گرایی

۳- تعمیق و تحکیم رویکرد تمدنی جهان اسلام به قضیه فلسطین و مشارکت دادن نخبگان جهان اسلام در این قضیه

۴- تقریب در روش و چگونگی اجتهادات فقهی مبتنی بر مقاصد شریعت

۵- بازشناسی ظرفیت های دانشمندان و پژوهشگران عرصه وحدت اسلامی در تحقق تمدن نوین اسلامی.

۶- کشف ظرفیت های مقاصد عالی شریعت در دستیابی به راهبردهای آینده پژوهی دینی وحدت جهان اسلام.

۷- همشناسی و درک متقابل اندیشمندان جهان اسلام از همدیگر.

۸- تعمیق و تحکیم رویکرد اعتدالی در چارچوب قواعد مقاصدی.

۹- نهادینه سازی نگرش مقاصدی در تعامل با نصوص دینی.

۱۰- شناخت مبانی نظری وحدت گرا در تحقق تمدن نوین اسلامی.

۱۱- دستیابی به راهکارهای انسجام بخش با افق تمدنی آینده از منظر فرهیختگان جهان اسلام.