۱- دکتر محمود واعظی (رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)

۲- دکتر مصطفی ذوالفقارطلب (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

۳- دکتر محمد جمالی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

۴- دکتر عبدالهادی فقهی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

۵- دکتر محمدعلی آذرشب (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

۶- دکتر احمد مبلغی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

۷- دکتر خالد عزیزی (استاد حوزه و دانشگاه)

۸- مولوی عبدالغنی موحد (استاد حوزه و دانشگاه)

۹- دکتر سید یحیی فاضل حسینی (استاد حوزه و دانشگاه)

۱۰- سرکار خانم استاد ژاله حیدری مقدم (استاد حوزه و دانشگاه)